Badania i rozwój

Dzięki nieustannemu porównaniu z problemami branżowymi, potrzebami klientów i bezpośrednimi testami przeprowadzanymi na naszej wewnętrznej instalacji do recyklingu metali, zespół Panizzolo Recycling stale skupia się na badaniach i rozwoju nowych rozwiązań technicznych na rzecz klientów.

Wewnętrzna działalnośćbadawczo-rozwojowa

Obecność w firmie instalacji do obróbki odpadów metalowych przeznaczonej do produkcji i testów oznacza codzienne porównywanie naszego zespołu z trendami na rynku surowców wtórnych oraz z firmami działającymi w branży kupna i sprzedaży odpadów metalowych. Dogłębna znajomość rynku jest niezbędnym warunkiem zapewnienia naszym klientom produktów o wysokiej wydajności, które maksymalizują koszt cyklu produkcyjnego i opłacalność materiałów wyjściowych. Dzięki wewnętrznej instalacji do obróbki odpadów metalowych nasz zespół techniczny ma też możliwość przeprowadzania na etapie obróbki ukierunkowanych testów na nowych produktach i patentach. Nieustanny dialog między kierownikiem produkcji a kierownikiem technicznym umożliwia ocenę i poprawę każdego szczegółu produkcji, aby zaoferować klientowi końcowemu doskonały produkt o wysokiej wydajności.

Zewnętrzna działalnośćbadawczo-rozwojowa

Z biegiem lat nawiązano długoterminową współpracę z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Padwie oraz z laboratoriami technicznymi licznych odlewni. Dane partnerstwa pozwalają naszemu zespołowi technicznemu na dogłębne przeanalizowanie problemów i rozwiązań napotkanych „w terenie”. Badania laboratoryjne przeprowadzone na materiałach poddawanych obróbce i wykorzystanych do budowy maszyn do odzysku metali Panizzolo Recycling doprowadziły do opracowania metody projektowania opartej na analizie danych i konkretnej optymalizacji naszych systemów do recyklingu.

Odlewy i stale specjalne

Dzięki polityce firmy dotyczącej badań i rozwoju testowane są stale odporne na zużycie i specjalne stopy do elementów maszyn do obróbki odpadów metalowych. Badania te pozwalają na wydłużenie cyklu eksploatacyjnego samych elementów i jednocześnie na określenie dla każdego rodzaju odpadu odlewu i najbardziej odpowiednich stali do obróbki. W ten sposób możliwe jest zoptymalizowanie wydajności obróbki i przeprowadzenie ostatecznego oddzielenia materiałów wyjściowych w najbardziej skuteczny sposób. Naszym celem jest optymalizacja stosunku wydajność – zużycie maszyn i przeprowadzenie obróbki złomu żelaznego w najlepiej pojętym interesie klienta.

Projektowanie

Elementy składające się na projektowanie o doskonałej jakości przewidują obserwację problemu napotkanego w branży i dogłębną analizę przyczyn jego powstania. Każde z naszych działań ma na celu udoskonalenie logiki recyklingu w celu poprawy wydajności obróbki i materiałów wyjściowych.

Rozwój nowych rozwiązań dotyczących recyklingu

Dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym prowadzonym w firmie, nasz zespół techniczny codziennie zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań mających na celu odzysk surowców wtórnych. Etap teoretycznego obliczania pozwala na ocenienie rzeczywistej skuteczności mechanicznej i strukturalnej projektu. Późniejszy projekt 3D i wdrożenie działającego prototypu prowadzą do etapu masowych testów na naszej wewnętrznej instalacji do recyklingu odpadów metalowych. Nowy produkt jest testowany po względem wszystkich aspektów działania mechanicznego, konfiguracji strukturalnej, zdolności produkcyjnej i rzeczywistej opłacalności. Pojawienie się problemów i braku wydajności pozwala naszemu zespołowi na zmianę projektu, aż do momentu osiągnięcia optymalnego stanu realizacji przed ostatecznym uprzemysłowieniem.

Dostosowany do potrzeb klienta projekt instalacji do recyklingu

Wykonanie instalacji do recyklingu obejmuje pierwszy etap doradztwa w celu określenia potrzeb klienta. W zależności od potrzeb, możliwe jest wbudowanie pojedynczej maszyny do istniejącego już systemu lub wykonanie kompletnej instalacji do recyklingu i w wersji gotowej „pod klucz”. Bezpośrednia znajomość rynku odniesienia sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem dla osiągnięcia idealnej równowagi między kosztami produkcji i opłacalności surowców wtórnych do ponownego wprowadzenia do cyklu gospodarczego. Dzięki naszej wiedzy technicznej jesteśmy w stanie wspierać klienta nie tylko w zakresie dostawy maszyn, lecz także logistyki i działania całej instalacji, w strategiach wyboru celem optymalizacji procesu i maksymalizacji wydajności.

Produkcja

Spawanie i stolarstwo

Panizzolo Recycling współpracuje z włoskimi firmami stolarskimi posiadającymi certyfikat UNI EN ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością całego procesu produkcyjnego oraz UNI EN ISO 3834-2 w zakresie procesów produkcyjnych przez spawanie. Szczególnie ważny jest ten ostatni certyfikat wydawany przez Włoski Instytut Spawalnictwa firmom stolarskim lub spawaczom po przejściu bardzo profesjonalnego kursu Instytutu. Certyfikat jest wydawany po specjalnym szkoleniu i doskonałym przejściu etapów praktycznych testu. Znakomite wykonanie wysokiej jakości spawań, dostosowanych do potrzeb projektu w zakresie odporności, ma na celu wyeliminowanie ewentualnych mniej odpornych miejsc. Ponadto wszystkie nowe rozwiązania powstałe dzięki firmowemu procesowi w zakresie badań i rozwoju są stale udostępniane naszym partnerom w celu wprowadzenia ulepszeń w maszynach do odzysku metali również w trakcie realizacji zadań. Szkielety konstrukcji składają się ze stali spełniających najwyższe standardy jakości. Kryterium przyjęte przez odlewnie podczas odlewania zapewnia surowiec zdolny do utrzymania ważnych wartości szczytowych testu warunków skrajnych. Parametry te są ustalane i uznawane na całym świecie, odpowiednio stworzone dla wyposażenia, które podlega ciągłemu naprężeniu.Aby proces produkcji był nieustannie monitorowany i móc przeprowadzać okresowe spotkania w tej kwestii, wybór firm stolarskich obejmuje ograniczony geograficznie obszar. Wszyscy nasi dostawcy są wybierani na podstawie wysokich standardów jakości po względem obróbki pojedynczych detali kosztem produkcji seryjnej i niższego poziomu.

Obróbka mechaniczna

Obróbki mechaniczne są powierzane partnerom wybranym na określonym terytorium ze względu na ich zdolność do wykonywania precyzyjnej obróbki przy użyciu obrabiarek CNC na detalach o dużych wymiarach i tonażu oraz posiadających certyfikat ISO 9001. Dzięki zastosowaniu technologii 4.0 i profesjonalnej narzędziowni obróbki wykonywane są przez zdalne oprogramowania, które eliminują nieprzewidziane zdarzenia i niespójności wynikające z ustawień ręcznych. Czynności mechaniczne są dopełniane narzędziami do pomiaru, wzorcowania i kalibrowania do wstępnego ustawiania narzędzi. Dzięki tym partnerom możemy zapewnić doskonałą precyzję obróbki stali Hardox bardzo odpornej na ścieranie z czym wiąże się prędkość obróbki i stała precyzja podczas całego okresu eksploatacyjnego. Okresowe spotkania i kontrole jakości przeprowadzane przez precyzyjne pomiary i przez naszych wewnętrznych menedżerów jakości zapewniają zgodność z początkowym projektem.

Wstępny montaż i próba techniczna

Końcowa próba techniczna poszczególnych maszyn do recyclingu lub całej instalacji do obróbki odpadów metalowych odbywa się w odpowiedniej strefie przeznaczonej do montażu i do etapów testu końcowego. Głównym celem jest sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich elementów, w szczególności elementów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych.

Procedury różnią się w zależności od maszyny, ale ogólnie można je podsumować następującą procedurą próby technicznej:

  • analiza ostatecznego miejsca instalacji w celu przygotowania obszaru do montażu i próby technicznej o tych samych cechach logistycznych;
  • kontrola jakości i prawidłowego działania wszystkich konstrukcji, szkieletów konstrukcji i podzespołów mechanicznych;
  • montaż, okablowanie i test sprawdzający działanie rozdzielnicy elektrycznej oraz odpowiednich połączeń z poszczególnymi elementami systemu do recyklingu;
  • montaż i test wszystkich połączeń elektrycznych bezpieczeństwa;
  • montaż, połączenie i ustawienie parametrów jednostki sterującej i wszystkich elementów hydraulicznych;
  • załadowanie oprogramowania do zarządzania i kontroli oraz wszystkich parametrów działania, test prawidłowości komunikacji między oprogramowaniem i poszczególnymi podzespołami mechanicznymi i elektrycznymi, test zdalnego połączenia.

Transport

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby technicznej można rozpocząć procedury demontażu i pakowania. Maszyny do obróbki odpadów metalowych są częściowo demontowane zgodnie z logiką zaplanowaną w celu optymalizacji transportu standardowego i montażu końcowego w miejscu docelowym. Seria Flex Mobile jest specjalnie zaprojektowana do szybkiego transportu i instalacji umożliwionej dzięki siłownikom hydraulicznym do załadunku na ciężarówkę i odpowiednim hakom do kontenerów załadunkowych.

W przypadku transportu morskiego, firma Panizzolo Recycling korzysta z certyfikowanych firm, a technicy obu zespołów współpracują podczas przygotowywania przyjęcia kontenerów na pokład, pakowania oraz zabezpieczenia i integralności poszczególnych podzespołów.

Drzwi wejściowe kontenerów są odpowiednio zaplombowane i rejestrowany jest numer identyfikacyjny kontenera i partii zawartych w nim maszyn. Aby uniknąć sytuacji, w której warunki transportu morskiego spowodowane czynnikami atmosferycznymi, takimi jak ciepło, wilgotność, zasolenie i przenikanie deszczu mogłyby uszkodzić maszynę, każdy pojedynczy element jest pakowany i zamykany w odpowiednich osłonach zaprojektowanych w celu całkowitej izolacji.

Szkolenie klientów

Dostawa już gotowych systemów do obróbki złomu firmy Panizzolo Recycling przewiduje szkolenie operatorów końcowych. Nasz zespół szkoli pracowników klienta pod względem procedur dotyczących obróbki, prawidłowego i bezpiecznego zarządzania procesem, czynności konserwacji bieżącej. Szkolenie jest dostosowane do instalacji do recyklingu lub maszyn i składa się z lekcji teoretycznych i praktycznych na maszynie. Dokładna znajomość zdolności produkcyjnej systemu do recyklingu jest niezbędna do sprawnego działania i długoterminowej rentowności dostarczanego produktu.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji